REGULAMIN SKLEPU

§ 1
Objaśnienia

 
Dla celów realizacji treści niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

1. KUPUJĄCY – jest nim Konsument - zgodnie z art. 221 kodeksu cywilnego jest nim „każda osoba fizyczna, dokonującą czynności prawnej, objętej niniejszym regulaminem, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.” W tym również rzemieślniczą i handlową.

2. SPRZEDAJĄCY – jest nim Przedsiębiorca -  zgodnie z art. 431 kodeksu cywilnego jest nim „każda osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej która prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą, zawodową” w związku z czynnościami prawnymi których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu. W tym również rzemieślnicza i handlowa.

3. ASORTYMENT - oznacza wszelkie materialne rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym

4. ZAKUP -  oznacza oświadczenie woli kupującego, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

5. KOSZYK - oznacza aplikację dostępną na stronie sprzedającego, która umożliwia dokonanie zakupu. Za jego pomocą kupujący wskazuje towary i ich ilości, przelicza całkowitą wartość zakupu oraz koszty dostawy.

6. UMOWA SPRZEDAŻY - która zgodnie z art. 535 kodeksu cywilnego oznacza każdą umowę, na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

7. UMOWA ZAWIERANA NA ODLEGŁOŚĆ - oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość, bez jednoczesnej obecności obu stron czynności prawnej, z wykorzystaniem jednego lub więcej środków porozumiewania się na odległość do czasu i włącznie z momentem zawarcia umowy.

8. USŁUGA ŚWIADCZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - oznacza wykonanie usługi świadczonej przez usługodawcę na odległość, poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej;

9. KODEKS CYWILNY - oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).


§ 2
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 
1. Treść niniejszego regulaminu określa zasady dokonywania sprzedaży asortymentu na odległość, a także korzystania ze sklepu internetowego drogą elektroniczną.

2. Treść niniejszego regulaminu stanowi- w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną- regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

3. Sklep Internetowy The Hemp Clinic  zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie internetowej i umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie Sklepu Internetowego.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie Interentowym NAZWA SKLEPU.

 

§ 3
Warunki sprzedaży


1. Wszystkie ceny towarów w sklepie internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i zawierają wszelkie podatki typu VAT, cła.

2. Wszelkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które będą wyszczególnione odrębnie.

3. Ostateczne Ceny są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka.

4. Kupujący dokonuje wyboru formy dostawy i formy płatności. Przedstawiona wówczas Cena zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty dając końcową sumę, która gwarantuje prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży.

5. Sklep Internetowy rajkonopi.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian zarówno w cenach towarów oferowanych przez sprzedającego, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do kupującego. Każdorazowa zmiana nie wpływu na zakupy osób, które dokonały ich on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w cenniku.

6. Sprzedający każdorazowo dostarcza kupującemu w momencie wydania towarów paragon fiskalny lub - na żądanie nabywcy - fakturę VAT.§ 4
Forma płatności


1. Kupujący ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, wedle własnego wyboru zarówno przelewem w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy podany przez usługodawcę jak również gotówką w formie pobrania, gdzie należność pobierana jest przez listonosza, bądź kuriera, w momencie dostawy towarów.§5
Forma dostawy


1. Zakupione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru zarówno za pośrednictwem dowolnego operatora pocztowego jak i firm kurierskich.

2. Dostawa asortymentu nie ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez konsumenta w potwierdzonym zamówieniu.§ 6
Koszt dostawy

1. Koszt dostawy w całości ponosi kupujący, zgodnie z cennikiem ustalonym przez operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.


§ 7
Gwarancja zgodności na towary, procedury rozpatrywania reklamacji towarów


1. Sklep Internetowy The Hemp Clinic jako sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec kupującego za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, kupujący jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji.

3. Kupujący winien niezwłocznie odesłać reklamowane towary albo przekazać je osobiście przedsiębiorcy. Przekazany towar winien odpowiadać podstawowym wymaganiom estetycznym.

4. W przypadku uznania roszczeń klienta (kupującego – konsumenta) za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty zwykłego doręczenia.

5. Jeżeli zareklamowany przez kupującego towar nie jest zgodny z zawartą umową, wówczas kupujący ma prawo żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z zawartą umową, m.in. poprzez wymianę na nowy.


§ 8
Zwrot towaru, korzystanie z prawa odstąpienia


1. W celu odstąpienia od umowy konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy tj., drogą mailową, pocztową czy też nawet telefonicznie.

2. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie z przepisami niniejszego artykułu spoczywa na kupującym.

3. Sklep Internetowy The Hemp Clinic niezwłocznie zwraca wszelkie kwoty otrzymane od konsumenta.

4. Zwrotu płatności sprzedający dokonuje z wykorzystaniem takiej formy płatności, jaka jest możliwa w danej chwili po konsultacji z konsumentem.

5. Kupujący niezwłocznie zwraca towar sprzedającemu.

6. Odsyłane towary powinny znajdować w stanie niezmienionym.

7. Kupujący pokrywa tylko koszty bezpośredniego zwrotu towarów.


§ 9
Wymiana towaru


1. Sklep Internetowy The Hemp Clinic umożliwia wymianę zakupionego towaru na inny towar. Po wcześniejszym uzgodnieniu między stronami umowy, kupujący może odstąpić od umowy zawieranej na odległość wyrażając jednocześnie wolę zaliczenia należnej mu kwoty jako przedpłaty na rzecz nowego zamówienia.


§ 10
Postanowienia końcowe


1. Informacje o produktach (w szczególności ich opisy, właściwości, ceny) zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego The Hemp Clinic nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Stosownie do art. 71 kodeksu cywilnego, poczytuje się je za zaproszenie do zawarcia umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93) oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).